Skip to content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ PRACOVNÍKŮ

Společnost ARIDEON s.r.o., IČ 24264938, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1310/18,
PSČ 17000, jednající panem Lukášem Riegerem, jednatelem (dále jen „zaměstnavatel“), jakožto
správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zaměstnance a spolupracující osoby (dále
také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele,
včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany
zaměstnavatele.

1. Jaké osobní údaje o Vás zaměstnavatel zpracovává?

Zaměstnavatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů a dále dalších právních předpisů vztahujících se na postavení subjektů údajů
jako pracovníků zaměstnavatele, zejména pak těch, které jsou dále uvedeny, tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (příjmení, jméno, všechna dřívější příjmení, datum a místo
  narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, emailová adresa, telefonní číslo a případně
  další údaje, uvedené níže);
 • popisné údaje (záznam kamerového systému a případně další údaje, uvedené níže);
 • údaje o jiné osobě (případně také níže uvedené údaje).

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje pracovníků pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonnými prostředky. Zaměstnavatel zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje pracovníků jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů a plnit další povinnosti související s ochranou osobních údajů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů zaměstnavatel Vaše osobní údaje
zpracovává?

a) Pro plnění povinností a uplatňování nároků z pracovněprávního a
obchodněprávního vztahu

 • Zaměstnavatel pro tento účel zpracovává výše uvedené osobní údaje pro potřeby
  plnění předmětu smluvního vztahu založeného mezi zaměstnavatelem a
  pracovníkem v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, popř. zákonem č.
  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • V případě souhlasu pracovníka zpracovává zaměstnavatel také bankovní spojení
  zaměstnance pro potřebu úhrady mzdy (souhlasu není třeba, je-li v uzavřené
  smlouvě sjednáno zasílání výdělku či sjednané plnění na bankovní účet pracovníků),
  telefonické a případně e-mailové spojení pro snadnější komunikaci mezi
  zaměstnancem a zaměstnavatelem (souhlasu není třeba v případě služebního
  telefonu a e-mailu užívaného výlučně k pracovním účelům).

b) Pro účely plnění předmětu činnosti zaměstnavatele ve vztahu k jeho klientům

 • Zaměstnavatel pro tento účel v nezbytně nutném rozsahu zpracovává osobní údaje
  pracovníků, a to jméno, telefonní číslo a emailovou adresu.

c) Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ

 • Zaměstnavatel pro tento účel zpracovává výše uvedené osobní údaje pro potřeby
  plnění povinností dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
  zabezpečení, v platném znění.

d) Pro správný výpočet mzdy

 • Zaměstnavatel pro tento účel může také zpracovávat osobní údaje vztahující se
  k dosaženému vzdělání či délce praxe.

e) Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně

 • Zaměstnavatel pro tento účel případně zpracovává také osobní údaje vztahující se
  k druhu pobíraného důchodu.

f) Pro placení zdravotního pojištění

 • Zaměstnavatel pro tento účel zpracovává v návaznosti na úpravu zákona č. 48/1997
  Sb., o veřejném zdravotním pojištění, také údaje o zdravotní pojišťovně
  zaměstnanců.

g) Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců

 • Zaměstnavatel pro tento účel zpracovává případně také informace o státním
  občanství zaměstnanců.

h) Pro potřeby prohlášení poplatníka daně z příjmu

 • Pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel či manželka je
  zaměstnán/a, zpracovává zaměstnavatel dále také příjmení a jméno manžela či
  manželky, název a adresu zaměstnavatele.
 • Pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě, zpracovává
  zaměstnavatel dále jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.

i) Ochrana osob a majetku v prostorách zaměstnavatele a zajištění bezpečnosti práce

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
  zaměstnavatele, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku v prostorách
  pracoviště a zajištění podmínek bezpečnosti práce, a to formou videozáznamu.

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze zaměstnavatelem vyjma
údajů, které jsou poskytovány externímu dodavateli služeb mzdového účetnictví a dále subjektům,
v jejichž prospěch zaměstnavatel vykonává svoji podnikatelskou činnost, to vše pouze v rozsahu
nezbytném k plnění tohoto účelu. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše
osobní údaje, si zaměstnavatel pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují
dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména
dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu
k nim.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům

Zaměstnavatel je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních
předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s
případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje zaměstnavatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po
  dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a
  obecně závazných právních předpisů (viz výše).
 • V případě plnění právních povinností zaměstnavatel zpracovává osobní údaje po dobu
  stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, jsou kamerové
  záznamy uchovávány maximálně po dobu 30 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní
  údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení
  protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se
  záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu příslušným státním orgánům.
 • V případě, že zaměstnavatel zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní
  údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany zaměstnavatele?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na
souhlasu založeno);

Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se
Vás týkají, jsou či nejsou zaměstnavatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo
získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a
dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, jeli to technicky proveditelné);

Právo na opravu (právo požadovat, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu opravil
nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby zaměstnavatel omezil zpracování, mj.
v případě uplatnění práva na opravu, nebo pokud by ze strany zaměstnavatele byly osobní
údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

Právo na výmaz (právo požadovat, aby zaměstnavatel Vaše osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje
zaměstnavatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo
pokud by ze strany zaměstnavatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo na námitku;

Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. (adresa úřadu je
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailové spojení posta@uoou.cz, webové stránky
www.uoou.cz).

6. Jak můžete zaměstnavatele kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se
můžete obrátit na zaměstnavatele přímo v jeho sídle, či na e-mailové adrese: arideon@arideon.cz.

7. Vnitřní předpis zaměstnavatele

Zaměstnavatel má též zavedenu vnitřní směrnici upravující ochranu osobních údajů zaměstnanců,
která je dostupná v sídle a je ji možné vyžádat též na emailu uvedeném v čl. 6. těchto Informací o
zpracování osobních údajů zaměstnanců.