Skip to content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Společnost ARIDEON s.r.o., IČ 24264938, se sídlem Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 1310/18,
PSČ 17000, jednající panem Lukášem Riegerem, jednatelem (dále jen „dodavatel“), jakožto správce
osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své klienty (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany dodavatele, včetně rozsahu práv subjektů údajů
souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany dodavatele.


1. Jaké osobní údaje o Vás dodavatel zpracovává?


Dodavatel zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále
jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů, osobní údaje, nezbytné k plnění jeho závazků, kdy se může jednat až o následující
rozsah:

 • adresní a identifikační údaje: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního,
  účtu, telefonní číslo, emailová adresa.
 • údaje o jiné osobě: v případě potřeby např. jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa členů, zaměstnanců a obdobných spolupracovníků klienta, popř. jméno a telefonní číslo příslušníků domácnosti klienta. Klient se zavazuje tyto osoby o předání jejich osobních údajů dodavateli řádně informovat.

Dodavatel zpracovává osobní údaje klientů pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po
dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonnými
prostředky. Dodavatel zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný
pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje klientů jsou chráněny a
zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k
těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování.
Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření.


2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů dodavatel Vaše osobní údaje zpracovává?

Pro plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a klientem

 • Dodavatel pro tento účel zpracovává osobní údaje pro potřeby plnění smlouvy uzavřené s klientem a výkon povinností touto smlouvou a platnými právními předpisy stanovených.

3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány dodavatelem, jeho zaměstnanci a spolupracovníky. Dále, v případě plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a klientem prostřednictvím třetích osob, též jinými dodavateli, kteří jsou vázáni stejnými závazky ve vztahu k ochraně osobních údajů jako dodavatel, přičemž o každém takovém konkrétním zpřístupnění osobních údajů třetí osobě bude klient informován. To vše v nezbytně nutném rozsahu za účelem
plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a klientem.

Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům

Dodavatel může některé Vaše osobní údaje předávat v rámci plnění svých zákonných povinností např.
orgánům státní správy, místní samosprávy, soudům a orgánům činným v trestním řízení.


4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje dodavatel zpracovává?

 • Vaše osobní údaje dodavatel zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu
  nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a
  obecně závazných právních předpisů.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany dodavatele?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na
  souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které seVás týkají, jsou či nejsou dodavatelem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby dodavatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby dodavatel omezil zpracování, mj. v případě uplatnění práva na opravu, nebo pokud by ze strany dodavatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby dodavatel Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje dodavatelem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany dodavatele byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku;
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. (adresa úřadu je Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailové spojení posta@uoou.cz, webové stránky www.uoou.cz).

6. Jak můžete dodavatele kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na dodavatele písemně na adresu jeho sídla (viz úvod tohoto dokumentu), či na e-emailové adrese: arideon@arideon.cz.